Šta su overeni prevodi?

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca, predstavlja zvaničan dokument. Sudski tumač pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrđuje da je prevedeni tekst veran originalu. Bez ove specifične usluge koju jedino sudski tumač može obezbediti, sami prevodioci bez pečata nemaju ovlašćenje koje bi bilo validno u zvaničnim institucijama da potvrde da je neki dokument koji su preveli na maternji ili radni jezik veran originalu.

Kada su vam potrebni overeni prevodi?

Prevodi sa overom sudskog tumača su potrebni za dokumenta koja treba da se predaju pravnim službama, na primer: lični dokumenti, dokumenti o otvaranju preduzeća, dokumentacija o uvozu proizvoda, tenderska dokumentacija i slično. Kada niste sigurni da li vam je potrebna overa, najbolje je da proverite u ustanovi gde treba da predate dokumente.

Zahtevi će varirati, u zavisnosti od tipa i svrhe dokumenta i može se čak desiti da vam je potrebna dodatna overa (na primer, za uvoz medicinske opreme često je potrebna zvanična overa lekara).

Primeri dokumenata koji se najčešće prevode sa overom sudskog tumača

Poslovna dokumentacija:

Ugovori
Dokumentacija o uvozu proizvoda
Regulative
Patenti
Ugovori sa zaposlenima
Garancije
Transkripcije sudskih procesa
Izvodi iz APR-a
Medicinski izveštaji
Brošure sa instrukcijama za pacijente za regulativna odobrenja
Ugovori o kliničkim istraživanjima

Lična dokumenta:

Izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih
Imigraciona dokumenta
Zvanični akademski ispisi
Pasoši

Još uvek niste sigurni da li vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača?
Pozovite nas ili nam pišite već danas.
Kako izgleda overen prevod?
  • Zaglavlje prve strane: tvrdnja da je u pitanju overen prevod sa izvornog na ciljni jezik
  • Svaka stranica sadrži pečat sudskog tumača
  • Na dnu poslednje strane je jasno obeleženo gde se prevod završava
  • Izjava ovlašćenog sudskog tumača da je prevod istovetan sa originalom
  • Registracioni broj sudskog tumača koji dodeljuje Ministarstvo pravde
  • Pečat i potpis tumača
  • Datum prevoda

Overen prevod se jemstvenikom uvezuje sa originalom. Samo originalni dokument i prevod su validni za državne službe, tako da morate da imate fizičke dokumente kod sebe, pa možete ili doći po njih ili se mogu poslati proverenom kurirskom službom.

Kako se naručuje prevod sa overom

Kada naručujete prevod sa overom sudskog tumača, potrebno je dostaviti originalna dokumenta jer se ona uvezuju sa prevodom.

Kopije i skenirana dokumenta nisu prihvatljivi za državne službe kojima podnosite prevod sa overom.

Naručite prevod sa overom sudskog tumača

Razumemo koliko je poverljivost podataka kojima rukujemo važna, pa uvek možete da zatražite potpisivanje ugovora o poverljivosti pre nego što nam dostavite dokumente.

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/sworn-coversr-600x536.png